AK Bauerova


Go to contentDánské přísloví: „Jen právníci a malíři dovedou obratem ruky udělat z bílého černé.“

Advokátní kancelář nabízí právní služby ve všech oblastech práva:


  • Občanské právo (nájemní vztahy, kupní, darovací aj. smlouvy, odpovědnost za škodu...)
  • Rodinné právo (rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, péče o nezletilé děti, výživné...)
  • Pracovní právo (pracovněprávní smlouvy, skončení pracovního poměru, práva zaměstnance i zaměstnavatele...)
  • Závazkové právo (smlouvy, zajištění závazků, práva a povinnosti ze smluv...)
  • Obchodní právo (nekalá soutěž, insolvenční řízení, směnky, šeky...)
  • Právo společností (zakládání a změny obchodních společností a družstev, řízení před rejstříkovými soudy...)
  • Práva duševního vlastnictví (autorské právo, ochranné známky…)
  • Správní právo (správní řízení, stavební právo, řízení před katastrálními úřady...)
  • Trestní právo (obhajoba v trestních věcech, přestupkové řízení...)
  • ... a další...

Karolina Bauerová, rozená Stáňová

Odmaturovala na rokycanském gymnáziu a poté absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po ukončení studií byla zaměstnána jako koncipientka v plzeňských advokátních kancelářích. V advokátní kanceláři JUDr. Josefa Zellnera se věnovala zejména občanskému, rodinnému a pracovnímu právu, u Mgr. Jana Blažka pak vyřizovala agendu týkající se všech právních odvětví. U generální advokátní praxe zůstala i po složení advokátních zkoušek a otevření vlastní advokátní kanceláře v Rokycanech. Déle než šest let byla dobrovolnicí občanského sdružení Bílý kruh bezpečí, kde působila jako právní poradkyně.
Back to content | Back to main menu